Pogoji uporabe

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Splošni pogoji uporabe
Pogoji uporabe
Ti Pogoji uporabe (v nadaljevanju besedila PU) predstavljajo in urejajo odnos med 'Ponudnikom' (opredeljeno spodaj) in vsemi strankami, ki dostopajo do Spletne strani in/ali Aplikacije (opredeljeno spodaj) in na kakršen koli način uporabijo njene storitve in vsebino (v nadaljevanju besedila 'Obiskovalci').
Skupaj bodo Ponudnik in Obiskovalci navedeni kot 'Stranke'.
Splošno
Uporaba katere koli ali vseh funkcij in storitev, ki jih ponuja Ponudnik na spletni strani Flashscore.si in v njenih mobilnih aplikacijah (odslej navajane kot 'Aplikacija') in informacije, gradiva in povezave, ki jih vsebuje, so predmet PU, kot je določeno spodaj. PU sestavljajo celoten odnos med Ponudnikom in Obiskovalcem, ko gre za uporabo Aplikacije ali katere od njenih funkcij, razen če je v pisni obliki s strani Ponudnika to urejeno drugače.
Dolžnost Obiskovalca je, da pred uporabo Aplikacije skrbno prebere in razume PU. Za Obiskovalca, ki uporablja Aplikacijo, se razume, da je prebral in razumel PU ter da se z njimi strinja, brez potrebe po dodatnem opozarjanju.
Ponudnik si pridržuje pravico, da od časa do časa, ko se mu zdi primerno, začasno prekine, doda, zaključi, spremeni in/ali dopolni te PU.
Ponudnik priporoča, da Obiskovalec redno skrbno prebira vsebino teh strani. Z uporabo Aplikacije se Obiskovalec strinja, da ga zavezujejo PU, kakor tudi njihove zadnje spremembe, ne glede na to, ali se Obiskovalec zaveda teh sprememb.
Ponudnik ni zavezan, da preveri, ali vsi Obiskovalci uporabljajo Aplikacijo v skladu z zadnjo posodobitvijo PU. Aktualna verzija pogojev uporabe je tista, ki je objavljena v Aplikaciji.
Aplikacija se lahko uporablja samo za zakonite namene. Uporaba Aplikacije za prenos, distribucijo, objavo ali shranjevanje katerega koli materiala v ali prek Aplikacije, ki je v nasprotju s katero koli veljavno zakonodajo ali predpisom ali s pravicami katere koli tretje osebe, je strogo prepovedana. To vključuje (brez omejitev) uporabo Aplikacije ali prenos, distribucijo, objavo ali shranjevanje katerega koli materiala v ali prek Aplikacije v zadevi ali za namen, ki krši avtorske pravice, oškoduje blagovno znamko, poslovno skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine, je opolzko ali škodljivo za mladoletne ali predstavlja nezakonito dejanje ali nadlegovanje, je žaljivo ali obrekljivo, krši kakršne koli zakone o zasebnosti ali varstvu podatkov, je goljufivo ali krši kakršen koli zakon nadzora izmenjave ali zakon o igrah na srečo.
V primeru nepravilne uporabe in/ali zlorabe Aplikacije si Ponudnik pridržuje pravico odstraniti ali blokirati Obiskovalca iz Aplikacije ter zapreti vse račune, registrirane na Obiskovalčevo ime. Ponudnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji vloži tožbo proti Obiskovalcu.
Storitve
Aplikacija zagotavlja interaktivne spletne in mobilne vsebine s športnimi informacijami v živo za športne dogodke, športne rezultate v realnem času, končne rezultate, nastavitve, razporede, postave in športno statistiko. Rezultati in druge statistične informacije, objavljene v Aplikaciji, odražajo informacije, ki jih zagotavljajo drugi neodvisni viri (tretje osebe), interna prizadevanja ali številne ostale uradne aplikacije. Čeprav si Ponudnik prizadeva za redno posodabljanje vsebine in rezultatov tekem ali drugih informacij, svetujemo preverjanje podatkov, zbranih v Aplikaciji, tudi pri drugih virih. Ponudnik ni odgovoren za to, kako Obiskovalec uporablja rezultate in druge informacije, ki jih pridobi prek Aplikacije.
Spletne strani tretjih oseb
Obiskovalec se zaveda, da je kakršen koli stik s tretjimi osebami po uporabi Aplikacije, bodisi nameren ali nenameren, in kateri koli izid, ki ob tem nastane, popolnoma neodvisen od Ponudnika in Ponudnik ni na noben način odgovoren za kakršno koli pogodbo ali pričakovanja in druge posledice, ki so nastale kot neposredni ali posredni vzrok tega stika.
Vsak zahtevek ali spor, ki lahko nastane med Obiskovalcem in tretjo osebo, v ničemer ne vključuje Ponudnika.
Tretje osebe, vključno s tretjimi osebami, ki oglašujejo v Aplikaciji, nimajo dostopa do Osebnih podatkov Obiskovalca ali drugih podatkov, ki jih je morda Obiskovalec dal Ponudniku.
A/V vsebina
Ponudnik ni odgovoren za vsebino zunanjih aplikacij, ki jih je morda moč spremljati prek Aplikacije. Nobene video vsebine, ponujene Aplikaciji, ne gostujejo na strežniku Ponudnika; ta jih ni niti ustvaril niti naložil na gostiteljev strežnik.
Neaktivni računi
Če je Obiskovalec odprl račun v Aplikaciji, vendar do le-tega ni dostopil v obdobju 60 dni, si Ponudnik pridržuje pravico, da račun zapre takoj in brez predhodnega obvestila.
Intelektualna lastnina
Obiskovalcem ni dovoljeno kopirati, spreminjati, nedovoljeno posegati, distribuirati, posredovati, prikazovati, razmnoževati, prenašati, nalagati ali kako drugače uporabljati ali spreminjati katerih koli vsebin Aplikacije brez predhodne odobritve v pisni obliki s strani Ponudnika.
Flashscore je tržna znamka skupine Livesport s.r.o.. Uporaba tržne znamke in povezanih znamk je prepovedana, vse pravice pa so pridržane.
Vsakršna kršitev zgoraj omenjene klavzule bi lahko pomenila kršitev pravic intelektualne lastnine, ki velja v Evropski uniji, in drugih veljavnih zakonov. Ponudnik in katera koli druga oseba, pooblaščena v njegovem imenu, si pridržuje pravico, da zahteva odškodnino v največjem obsegu, ki jo dovoljuje zakon proti vsem stranem, ki neposredno ali posredno storijo to kršitev.
Vrsta razmerja
Ti PU niso namenjeni ustvarjanju kakršnih koli partnerstev, agencij ali skupnih podjetij med Ponudnikom in Obiskovalcem.
Kršitev PU
Če Obiskovalec ne upošteva katere koli klavzule v PU ali če Ponudnik upravičeno sumi, da Obiskovalec neposredno ali posredno ne izpolnjuje vseh klavzul v PU, si Ponudnik pridržuje pravico, z vsemi pravnimi sredstvi, ki so mu na razpolago, in po lastni presoji odstraniti ali blokirati Obiskovalca v Aplikaciji in zapreti kateri koli račun, registriran na Obiskovalčevo ime in v povezavi z njim, ter si pridržuje pravico, da po lastni presoji proti Obiskovalcu vloži tožbo.
Pravna skladnost
Obiskovalcem svetujemo, da ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo države, v kateri imajo stalno oz. začasno prebivališče oz. se v njej nahajajo. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršne koli ukrepe s strani organov zoper katerega koli Obiskovalca v zvezi z njegovo uporabo Aplikacije.
Pravo in sodna pristojnost in/ali skupnost
Ti PU se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni države Malte brez uveljavitve nasprotja načel. Stranki se za reševanje sporov podrejata izključni pristojnosti sodišča države, ki izhajajo iz teh PU. Ti PU ne bodo urejeni s Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, uporaba katerega je izrecno izključena.
Naslovi
Naslovi so namenjeni za jasnost in lažje branje teh PU. Niso namenjeni kot sredstvo za razlago vsebine odstavka, ki sledi vsakemu naslovu. Naslovi na nikakršen način ne zavezujejo Ponudnika.
Opustitev
Če Ponudnik opusti odziv na kakršno koli kršitev Obiskovalca katere koli določbe teh PU, še ne pomeni, da bo opustil tudi odziv na vse nadaljnje kršitve iste ali katere koli druge odločbe teh PU.
Odpoved odgovornosti
Garancije in predstavništva
S tem je določeno, da Ponudnik ne daje predstavništva, zastavne pravice ali garancije (bodisi eksplicitno ali implicitno), da je vsebina Aplikacije točna in/ali primerna za določen namen, razen tistih jamstev, ki jih ni mogoče izrecno izključiti po veljavni zakonodaji teh PU.
Obiskovalec v celoti uporablja Aplikacijo na lastno odgovornost. Aplikacija ni namenjena igranju iger ali iger na srečo. Ponudnik Aplikacije ne ponuja stav ali iger na srečo, zato ne hrani igralčevih sredstev, jih ne upravlja in ne sodeluje pri kakršnih koli igralniških transakcijah. Stavne kvote, ki so prikazane v Aplikaciji, so del informacij in storitev Aplikacije.
Ponudnik ne jamči, da so storitve, ki jih ponuja Aplikacija, avtorizirane, in da bo delovanje v celoti zadovoljilo Obiskovalca, da je Aplikacija popolnoma varna in brez napak, da se redno posodablja, da se programske napake redno popravljajo, da vedno deluje nemoteno, da je Aplikacija brez virusov in hroščev ali da neprekinjeno deluje, da je primerna, da so informacije in storitve, ki so na voljo v Aplikaciji, zanesljive ali pa da so vse druge informacije in funkcije, uporabljene v Aplikaciji, ustrezne in zanesljive. Tisti, ki se odločijo za dostop do Aplikacije, to storijo na lastno pobudo in so odgovorni za skladno ravnanje z lokalnimi zakoni, če in v kolikor za to primerni lokalni zakoni obstajajo.
Aplikacija lahko vsebuje povezave in sklicevanja na spletne strani/aplikacije tretjih oseb/oglase/vsebine. Te druge Spletne strani/aplikacije/oglasi/vsebine so zavezane drugim Pogojem uporabe, navadno objavljenim na teh spletnih straneh/v aplikacijah/oglasih/vsebinah. Te so na voljo zaradi potreb in interesov Obiskovalca in Ponudnik ne odgovarja za informacije, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh/v aplikacijah/oglasih/vsebinah oziroma jih ne preveri. Ponudnik ne daje garancije, bodisi eksplicitne ali implicitne, glede točnosti, dostopnosti do vsebine ali informacij, besedil ali grafike, ki ne sodijo v njegovo domeno. Ponudnik ni preizkušal nobene programske opreme, ki se nahaja na drugih spletnih straneh/v aplikacijah in ne daje nobenih zagotovil glede kakovosti, varnosti, zanesljivosti in primernosti takšne programske opreme.
Izguba ali škoda
Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, neposredno ali posredno, ki jo je utrpel Obiskovalec ali tretja oseba kot posledico uporabe Aplikacije, vključno, vendar ne omejeno, s škodo, povzročeno s komercialno izgubo, izgubo ugodnosti, izgubo pričakovanega zaslužka, dobitka ali drugega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali drugo premoženjsko in/ali posledično izgubo.
Ponudnik ni odgovoren za dobitke ali izgube, ustvarjene na spletnih straneh/v aplikacijah tretjih oseb, ki izhajajo iz uporabe informacij, prikazanih v Aplikaciji. Brez omejitev za splošna pravila iz predhodnih dveh klavzul se med drugim ne priznajo ali sprejmejo odgovornosti v naslednjih zadevah:
napake, tiskarske napake, napačne razlage, napačno razumevanje, neposrečeni prevodi, transkripcijske napake, napake v branju, transakcijske napake, tehnične nevarnosti, napake registracije, očitne napake, napake zaradi višje sile ali katere koli druge napake;
kršitve pravil Ponudnika;
kazniva dejanja;
svetovanje v kateri koli obliki, ki jo posreduje Ponudnik;
pravni ukrepi in/ali druga sredstva;
izguba ali škoda, ki bi jo lahko utrpeli Obiskovalci ali tretje osebe zaradi njihove uporabe Aplikacije, njene vsebine ali katere koli povezave, ki jo je predlagal Ponudnik;
izguba ali škoda, ki bi jo lahko utrpeli Obiskovalci ali tretje osebe zaradi kakršne koli spremembe, začasne ustavitve ali prekinitve delovanja Aplikacije;
kazniva uporaba Aplikacije ali njene vsebine s strani katere koli osebe, za napake ali opustitve ali kateri koli drug dejavnik izven našega nadzora;
vsakršna uporaba Aplikacije za dostop tretje osebe do zasebnega področja, ki zahteva uporabniško ime in geslo z uporabo Obiskovalčevega Uporabniškega imena in Gesla;
v primeru odstopanj pri storitvah in funkcijah Aplikacije zaradi virusov ali hroščev, ki se nanašajo na vse parametre, ki sestavljajo Aplikacijo, kakršno koli škodo, stroške, odhodke, izgube ali škodo, ki jih prinašajo omenjena odstopanja;
vsakršno dejanje ali opustitev s strani internetnega ponudnika ali katere koli tretje osebe, s katerimi imajo morda Obiskovalci pogodbo, da bi imeli dostop do Aplikacije. V primeru spora med internetnim ponudnikom in Obiskovalci Ponudnik ne more biti stranka v tožbi, in takšna tožba ne sme na noben način vplivati na te PU; in
vsaka trditev, ki nastane kot posledica škode, ki jih ima Obiskovalec zaradi vsebine kakršnega koli materiala, objavljenega s strani drugega Obiskovalca ali tretje osebe v Aplikaciji, ni avtorizirana s strani Ponudnika.
Pravilnik o zasebnosti
Spletna stran Flashscore.si in njena mobilna aplikacija (odslej navedena kot 'Aplikacija') spoštuje zasebnost vseh strank, ki si ogledujejo in ki kako drugače uporabljajo Aplikacijo (v nadaljevanju besedila 'Obiskovalci'), in je zavezana, da ščiti njihovo zasebnost. Od časa do časa in le z njihovim predhodnim soglasjem Aplikacija zbira 'Osebne podatke' (opredeljeno spodaj), ki se nanašajo na njene Obiskovalce, da se jim zagotovijo storitve, zagotovljene v Aplikaciji, in le za namene, ki so v nadaljevanju izrecno navedeni.
Ta Pravilnik o zasebnosti se ravna po mednarodnih konvencijah in zakonodaji EU, vključno z Regulacijo splošnih predpisov o zaščiti podatkov (Regulation (EU) 2016/679), kakor je bila vnesena v malteško zakonodajo v Zakonu o zaščiti podatkov (Poglavje 440 malteške zakonodaje), Procesiranjem osebnih podatkov (Sektor elektronskega komuniciranja) v predpisih (Pravno obvestilo 16 v 2003, vključno s kasnejšimi amandmaji), ravna se tudi po Priporočilu 2/2001 Člena 29 o Zaščiti podatkov, sprejeti 17. maja 2001, glede minimalnih zahtev za spletno zbiranje osebnih podatkov, pa tudi po drugih povezanih predpisih in praksi.
Skrbnik podatkov, zbranih od Obiskovalcev Aplikacije, je Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praga, Češka Republika, in je odgovoren za to Aplikacijo.
Kontaktni naslov Skrbnika podatkov je gdpr@livesport.eu.
Ponudnika lahko kontaktirate na naslovu gdpr@livesportmedia.eu.
Namen te Izjave
Namen te Izjave je, da:
določi vrste osebnih podatkov, ki jih bo Skrbnik zbral od vas, in v kakšen namen jih bo uporabljal;
opredeli osnove, po katerih bo Skrbnik obdeloval zbrane podatke;
vam razjasni, kako bo Skrbnik uporabljal vaše podatke;
razjasni Skrbnikove dolžnosti glede predpisov o varstvu osebnih podatkov, tako da bodo vaši podatki obdelani zakonito in odgovorno; in
vas obvesti glede vaših pravico o zaščiti vaših osebnih podatkov.
Vaše podatke obdelujemo na ustrezen in zakonit način v skladu z ustreznimi predpisi glede varstva osebnih podatkov in s Splošno zakonodajo o zaščiti podatkov EU 2016/679 ("GDPR"), ki stopa v veljavo 25. maja 2018.
Zbiranje osebnih podatkov
Če to ni izrecno navedeno v tej Izjavi o zasebnosti, Aplikacija ne zbira nobenih Osebnih podatkov, ko Obiskovalci le brskajo po Aplikaciji. Vendar pa Aplikacija zahteva, da Obiskovalci pri uporabi dodatnih ali naprednih storitev Aplikacije po registraciji podajo nekatere Osebne podatke. V teh primerih bo Aplikacija Obiskovalca vprašala za privolitev zbiranja in uporabe Osebnih podatkov. Ob registraciji ali pozneje lahko Aplikacija vpraša Obiskovalca za predložitev njegovega elektronskega naslova in gesla.
Obiskovalci niso dolžni zagotoviti svojih Osebnih podatkov Aplikaciji ali ji omogočiti zbiranje svojih Osebnih podatkov. Vendar Aplikacija Obiskovalcu, ki ne bo pristal na zbiranje Osebnih podatkov, morda ne bo mogla zagotoviti vseh storitev, ki jih ponuja.
Čeprav so Obiskovalci morda privolili, da lahko Aplikacija uporablja njihove Osebne podatke, so upravičeni do naknadnega preklica ustreznega soglasja, če Aplikaciji predložijo upravičene in nujne razloge, tako da kontaktirajo gdpr@livesport.eu. V primeru preklica soglasja dodatne ali napredne funkcije Aplikacije ne bodo več na voljo.
Vaše pravice kot Subjekta zbranih podatkov
Pravica dostopa
Obiskovalci imajo pravico zahtevati, da jim Skrbnik (opredeljeno v nadaljevanju) zagotovi pisne informacije o tem, kateri od njihovih Osebnih podatkov so bili zbrani in/ali uporabljeni. Zahtevek lahko vložijo v pisni obliki Skrbniku (opredeljeno v nadaljevanju). Aplikacija se zavezuje, da si bo po najboljših močeh prizadevala za posodabljanje zbranih osebnih podatkov. Kljub temu so Obiskovalci vabljeni, da Aplikacijo obvestijo o kakršnih koli spremembah svojih Osebnih podatkov, ki jih hrani Aplikacija.
Popravki, blokiranje ali izbris podatkov
Obiskovalci, ki menijo, da je kateri koli izmed njihovih Osebnih podatkov netočen, lahko v pisni obliki zaprosijo Skrbnika za popravo podatkov. Obiskovalci imajo tudi pravico, da od Skrbnika zahtevajo blokado ali izbris svojih Osebnih podatkov, če so bili nezakonito obdelani.
Pravica do ugovora
Kadarkoli lahko kontaktirate gdpr@livesport.eu in nam sporočite, da svojih Osebnih podatkov ne želite posredovati v namene trženja oz. za obveščanje o novostih in prihajajočih dogodkih prek novic in drugih načinov, in poslej vaši podatki ne bodo več uporabljani v ta namen.
Pravica do umika privolitve
Pravico imate do umika privolitve k tej Izjavi in vsemu, k čemer ta zavezuje, in to kadarkoli, tako da to sporočite na elektronski naslov gdpr@livesport.eu. Poprejšnja dejanja in zaveze, ki so se nanašala na vašo predhodno privolitev, ne bodo več v veljavi. Po umiku privolitve bodo naše storitve takoj prekinjene.
Pravica do popravkov
Pravico imate popraviti katerikoli netočen podatek, ki ste ga predhodno poslali, posodobiti zastarele podatke, dopolniti manjkajoče osebne podatke, in to tudi z naknadno izjavo.
Pravica do izbrisa
Pravico imate do izbrisa vaših Osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali, če ti niso več potrebni zaradi:
umika vaše privolitve o prepustitvi nekaterih Osebnih podatkov;
tega, ker vaši Osebni podatki niso več potrebni; ali
tega, ker so bili vaši Osebni podatki morda uporabljeni na nedovoljen način.
Pravica do Omejitve uporabe podatkov
Pravico imate do omejitve naše rabe vaših Osebnih podatkov, kadar:
spodbijate točnost teh Osebnih podatkov, dokler ne preverimo veljavnosti le-teh;
se zdi naša uporaba vaših Osebnih podatkov nezakonita, in ko nasprotujete izbrisu vaših Osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
vaših Osebnih podatkov ne potrebujemo več v prej navedene namene, a jih še potrebujete za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo vaših pravnih interesov; ali kadar
ste ugovarjali naši uporabi vaših podatkov, preden je bilo mogoče preveriti, ali za to obstajajo pravno veljavni razlogi oz. so bile vaše pravice v zvezi s tem kakorkoli ogrožene.
Pravica do prenosa podatkov
Od 25. maja 2018 imate pravico do prejema vaših Osebnih podatkov v urejenem in strojno berljivem formatu in do prenosa teh podatkov k drugemu Skrbniku (kakor je določeno v GDPR).
Nameni zbiranja in uporabe Osebnih podatkov
Osebni podatki, ki se zbirajo v Aplikaciji ter se obdelujejo v skladu z določbami Zakona o varstvu podatkov (poglavje 440 po malteškem pravu) in subsidiarne zakonodaje, sprejete v skladu z njo, se obdelujejo izključno za namene:
komunikacije z Obiskovalci;
pošiljanja Obiskovalcem pozabljenih gesel na njihov osebni račun;
Zagotavljanja storitev, s katerimi je mogoče do določene mere konfigurirati Aplikacijo;
Izboljšanja vsebine, ki jo Aplikacija ponuja;
Omogočanja personalizacije vsebine in/ali videza Aplikacije.
Pravna podlaga za procesiranje
Vaše Osebne podatke bomo posredovali le, če boste v to izrecno privolili, in to do mere, ki jo zahtevajo storitve, ki jih omogočamo in so navedene v tej izjavi.
Vaše Osebne podatke lahko razkrijemo tudi v primeru uradno izkazanega pravnega interesa, da ustrežemo obstoječim pravnim predpisom. To lahko vključuje razkritje na podlagi pravnih interesov po nalogu sodišča, razsodišča ali organov oblasti.
Trženje
Tržne vsebine boste od nas prejemali v primeru, če ste nam v ta namen posredovali vaše Osebne podatke in se prek Aplikacije odločili za možnost prejemanja teh vsebin.
Vaših Osebnih podatkov ne bomo v tržne namene delili z nobeno tretjo stranjo, v kolikor ne boste v to izrecno privolili.
Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam
Ponudnik Osebnih podatkov Obiskovalcev ne prodaja, z njimi ne trguje ali jih posoja oziroma jih kako drugače razkriva tretjim osebam brez njihovega predhodnega ustreznega soglasja. Vendar bi se v primeru odprodaje Aplikacije Osebni podatki lahko razkrili tretjim osebam.
Zgoraj navedeno ne vpliva na katere koli pravne obveznosti, navedene v Aplikaciji za razkritje Obiskovalčevih Osebnih podatkov tretjim osebam.
Zgoraj navedeno tudi ne posega v razkritja, ki so nujno potrebna kot del enega ali več namenov za zbiranje Osebnih podatkov. V tem primeru Aplikacija pridobi izrecno soglasje Obiskovalcev, ki jih to zadeva.
Ponudnik si pridržuje pravico, da zagotovi statistične podatke o Obiskovalcih, prodaji, prometu in drugih statističnih podatkih v zvezi z Aplikacijo tretjim osebam, vendar brez identifikacije posameznega Obiskovalca.
IP naslovi
Da bi bolje upravljali Aplikacijo in da bi zbrali demografske podatke obiskovalcev za skupno uporabo, Aplikacija vsakokrat samodejno prijavi IP naslove vsakega Obiskovalca in ogledanih strani vsakega Obiskovalca.
Onemogočanje piškotkov
'Piškotek' je podatek, ki se shrani v računalniku Obiskovalca prek spletnega strežnika in se uporablja za prilagajanje njegovih spletnih storitev. Aplikacija uporablja piškotke za shranjevanje informacij Obiskovalca, ki so kasneje lahko potrebne za opravljanje storitve. Obiskovalci lahko določijo, da ne sprejmejo piškotkov. Piškotke uporabljamo za personalizacijo vsebine in oglasov, pa tudi zato, da omogočimo uporabo družabnih omrežij in spremljamo obisk v Aplikaciji. Informacije o Obiskovalčevi uporabi Aplikacije delimo tudi z analitičnim in razvojnim oddelkom Aplikacije, z nekaterimi oglaševalskimi partnerji (v programskem smislu) in družabnimi omrežji (le v primeru, če se boste vpisali prek takšnega omrežja). Podrobnosti so na voljo tukaj.
To izjavo je treba brati v povezavi z našo Politiko Piškotkov in z vsakim drugim Obvestilom o zasebnosti v posebnih primerih, ko zbiramo ali obdelujemo vaše Osebne podatke – tako boste vselej seznanjeni, kako in za kaj uporabljamo vaše Osebne podatke. Nastavi zasebnost
Prenos Osebnih podatkov v tretje države
Skrbnik ne bo razkrival nikakršnih Osebnih podatkov izven Evropskega ekonomskega prostora, po potrebi pa bo prednostno zagotovil, da bodo vaši Osebni podatki ustrezno zaščiteni.
Varnost
Aplikacija in Skrbnik sta sprejela različne ukrepe, tako tehnične kot organizacijske, da bi pomagala pri zaščiti pred uničenjem, izgubo, zlorabo in spreminjanjem Osebnih podatkov, ki so zbrani in uporabljeni (vključno z zagotovilom, da je vsak prenos podatkov zaščiten) prek Zaščitene komunikacije med Obiskovalčevo napravo in Ponudnikovim serverjem s "HTTPS". Dodatno so vsa gesla, ki jih vnesete v Aplikacijo, hranjena s pomočjo BCrypt standarda. Ne glede na to Ponudnik ne more zagotoviti, da bi do kakšnega izmed omenjenih dogodkov ne moglo priti.
Obdobje hranjenja Osebnih podatkov
Osebni podatki se hranijo le za časovno obdobje, potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. V primeru, da je uporabniški račun neaktiven eno (1) leto, se izbrišejo vsi zbrani Osebni podatki uporabnika.
Spletne strani/aplikacije tretjih oseb
Spletne strani/aplikacije tretjih oseb niso zajete v tem Pravilniku o zasebnosti. Aplikacija vsebuje povezave do drugih spletnih strani zaradi večje priročnosti za Obiskovalce. Aplikacija ni odgovorna za vsebine na spletnih straneh/aplikacijah tretjih oseb in za ukrepe tretjih oseb, sprejete za varovanje zasebnosti. Katera koli druga spletna stran/aplikacija, do katere Obiskovalec dostopi prek Aplikacije, morda nima ustreznega Pravilnika o zasebnosti.
Sprejem Pravilnika o zasebnosti
Obiskovalec soglaša z zbiranjem in uporabo svojih Osebnih podatkov s strani Aplikacije in Skrbnika v skladu z zgoraj navedenim Pravilnikom o zasebnosti. Obiskovalcem svetujemo, da Pravilnik zasebnosti redno spremljajo, da bi bili seznanjeni z njegovimi pogoji in klavzulami in z vsemi spremembami, ki jih Aplikacija lahko od časa do časa izvede.
Ponudnik
Livesport Media Ltd je družba, registrirana po zakonih Malte, dne 22. novembra 2011, z registrsko številko C 54555 in ima statutarni naslov na CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Če nas želite kontaktirati, prosimo, da pošljete elektronsko sporočilo na info@livesportmedia.eu.
Verzija in datum teh PU
Ti Pogoji uporabe so bili v 2. verziji nazadnje posodobljeni 25. 5. 2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)