Splošni pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Ti Pogoji uporabe (v nadaljevanju besedila PU) predstavljajo in urejajo odnos med Ponudnikom (opredeljeno spodaj) in vsemi strankami, ki dostopajo do Spletne strani (opredeljeno spodaj) in na kakršen koli način uporabijo njene storitve in vsebino (v nadaljevanju besedila 'Obiskovalci').

Skupaj bodo Ponudnik in Obiskovalci navedeni kot 'Stranke'.

Splošno

Uporaba katere koli ali vseh funkcij in storitev, ki jih ponuja Ponudnik na spletni strani Flashscore.si (v nadaljevanju besedila 'Spletna stran'), in informacije, gradiva in povezave, ki jih vsebuje, so predmet PU, kot je določeno spodaj. PU sestavljajo celoten odnos med Ponudnikom in Obiskovalcem, razen če je v pisni obliki drugače dogovorjeno s strani Ponudnika.

Dolžnost Obiskovalca je, da pred uporabo Spletne strani skrbno prebere in razume PU. Za Obiskovalca, ki je pogledal spletno stran, se razume, da je prebral in razumel PU ter da se z njimi strinja, brez potrebe po dodatnem opozarjanju.

Ponudnik si pridržuje pravico, da od časa do časa, ko se mu zdi primerno, začasno prekine, doda, zaključi, spremeni in/ali dopolni te PU.

Ponudnik priporoča, da Obiskovalec redno skrbno prebira vsebino teh strani. Z uporabo Spletne strani se Obiskovalec strinja, da ga zavezujejo PU, kakor tudi njihove zadnje spremembe, ne glede na to, ali se Obiskovalec zaveda teh sprememb.

Ponudnik ni zavezan, da preveri, ali vsi Obiskovalci uporabljajo Spletno stran v skladu z zadnjo posodobitvijo PU. Aktualna verzija pogojev uporabe je tista, ki je objavljena na Spletni strani.

Spletna stran se lahko uporablja samo za zakonite namene. Uporaba Spletne strani za prenos, distribucijo, objavo ali shranjevanje katerega koli materiala na ali prek Spletne strani, ki je v nasprotju s katero koli veljavno zakonodajo ali predpisom ali s pravicami katere koli tretje osebe, je prepovedana. To vključuje (brez omejitev) uporabo Spletne strani ali prenos, distribucijo, objavo ali shranjevanje katerega koli materiala na ali prek Spletne strani v zadevi ali za namen, ki krši avtorske pravice, oškoduje blagovno znamko, poslovno skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine, je opolzko ali škodljivo za mladoletne ali predstavlja nezakonito dejanje ali nadlegovanje, je žaljivo ali obrekljivo, krši kakršne koli zakone o zasebnosti ali varstvu podatkov, je goljufivo ali krši kakršen koli zakon nadzora izmenjave ali zakon o igrah na srečo.

V primeru nepravilne uporabe in/ali zlorabe Spletne strani si Ponudnik pridržuje pravico odstraniti ali blokirati Obiskovalca s Spletne strani ter zapreti vse račune, registrirane na Obiskovalčevo ime. Ponudnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji vloži tožbo proti Obiskovalcu.

Storitve

Spletna stran in mobilna aplikacija zagotavljata športne informacije v živo za športne dogodke, športne rezultate v realnem času, končne rezultate, nastavitve, razporede, postave in športno statistiko. Rezultati in druge statistične informacije, objavljene na Spletni strani, odražajo informacije, ki jih zagotavljajo drugi neodvisni viri (tretje osebe), interna prizadevanja ali številne ostale uradne spletne strani. Čeprav si Ponudnik prizadeva za redno posodabljanje vsebine in rezultatov tekem ali drugih informacij, svetujemo preverjanje podatkov, zbranih na Spletni strani, tudi pri drugih virih. Ponudnik ni odgovoren za to, kako Obiskovalec uporablja rezultate in druge informacije, ki jih pridobi na Spletni strani.

Spletne strani tretjih oseb

Obiskovalec se zaveda, da je kakršen koli stik s tretjimi osebami po ogledu Spletne strani, bodisi nameren ali nenameren, in kateri koli izid, ki ob tem nastane, popolnoma neodvisen od Ponudnika in Ponudnik ni na noben način odgovoren za kakršno koli pogodbo ali pričakovanja in druge posledice, ki so nastale kot neposredni ali posredni vzrok tega stika.

Vsak zahtevek ali spor, ki lahko nastane med Obiskovalcem in tretjo osebo, v ničemer ne vključuje Ponudnika.

Tretje osebe, vključno s tretjimi osebami, ki oglašujejo na Spletni strani, nimajo dostopa do osebnih podatkov Obiskovalca ali drugih podatkov, ki jih je morda Obiskovalec dal Ponudniku.

A/V vsebina

Ponudnik ni odgovoren za vsebino zunanjih spletnih strani, ki jih je morda moč spremljati prek Spletne strani. Vse video vsebine, ponujene na Spletni strani, ne gostujejo na strežniku Ponudnika; ta jih ni niti ustvaril niti naložil na gostiteljev strežnik.

Neaktivni računi

Če je Obiskovalec odprl račun na Spletni strani, vendar do le-tega ni dostopil v obdobju 60 dni, si Ponudnik pridržuje pravico, da račun zapre takoj in brez predhodnega obvestila.

Intelektualna lastnina

Obiskovalcem ni dovoljeno kopirati, spreminjati, nedovoljeno posegati, distribuirati, posredovati, prikazovati, razmnoževati, prenašati, nalagati ali kako drugače uporabljati ali spreminjati katerih koli vsebin Spletne strani brez predhodne odobritve v pisni obliki s strani Ponudnika.

Vsakršna kršitev zgoraj omenjene klavzule bi lahko pomenila kršitev pravic intelektualne lastnine, ki velja v Evropski uniji, in drugih veljavnih zakonov. Ponudnik in katera koli druga oseba, pooblaščena v njegovem imenu, si pridržuje pravico, da zahteva odškodnino v največjem obsegu, ki jo dovoljuje zakon proti vsem stranem, ki neposredno ali posredno storijo to kršitev.

Vrsta razmerja

Ti PU niso namenjeni ustvarjanju kakršnih koli partnerstev, agencij ali skupnih podjetij med Ponudnikom in Obiskovalcem.

Kršitev 'Sporazuma'

Če Obiskovalec ne upošteva katere koli klavzule v PU ali če Ponudnik upravičeno sumi, da Obiskovalec neposredno ali posredno ne izpolnjuje vseh klavzul v PU, si Ponudnik pridržuje pravico, z vsemi pravnimi sredstvi, ki so mu na razpolago, in po lastni presoji odstraniti ali blokirati Obiskovalca na Spletni strani in zapreti kateri koli račun, registriran na Obiskovalčevo ime in v povezavi z njim, ter si pridržuje pravico, da po lastni presoji proti Obiskovalcu vloži tožbo.

Pravna skladnost

Obiskovalcem svetujemo, da ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo države, v kateri imajo stalno oz. začasno prebivališče oz. se v njej nahajajo. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršne koli ukrepe s strani organov zoper katerega koli Obiskovalca v zvezi z njegovo uporabo Spletne strani.

Pravo in sodna pristojnost in/ali skupnost

Ta Sporazum se ureja in razlaga v skladu z zakoni države Malte brez uveljavitve nasprotja načel. Stranki se za reševanje sporov podrejata izključni pristojnosti sodišča države, ki izhajajo iz tega Sporazuma. Ta Sporazum ne bo urejen s Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, uporaba katerega je izrecno izključena.

Naslovi

Naslovi so namenjeni za jasnost in lažje branje teh PU. Niso namenjeni kot sredstvo za razlago vsebine odstavka, ki sledi vsakemu naslovu. Naslovi na nikakršen način ne zavezujejo Ponudnika.

Opustitev

Če Ponudnik opusti odziv na kakršno koli kršitev Obiskovalca katere koli določbe teh PU, še ne pomeni, da bo opustil tudi odziv na vse nadaljnje kršitve iste ali katere koli druge odločbe teh PU.

Pogoji za uporabo

Garancije in predstavništva

S tem je določeno, da Ponudnik ne daje predstavništva, zastavne pravice ali garancije (bodisi eksplicitno ali implicitno), da je vsebina spletne strani točna in/ali primerna za določen namen, razen tistih jamstev, ki jih ni mogoče izrecno izključiti po veljavni zakonodaji teh PU.

Obiskovalec v celoti uporablja Spletno stran na lastno odgovornost. Spletna stran ni namenjena igranju iger ali iger na srečo. Ponudnik Spletne strani ne ponuja stav ali iger na srečo, zato ne hrani igralčevih sredstev, jih ne upravlja in ne sodeluje pri kakršnih koli igralniških transakcijah. Stavne kvote, ki so prikazane na Spletni strani, so del informacij in storitev Spletne strani.

Ponudnik ne jamči, da so vse storitve, ki jih ponuja Spletna stran, avtorizirane, in da bo delovanje v celoti zadovoljilo Obiskovalca, da je Spletna stran popolnoma varna in brez napak, da se redno posodablja, da se programske napake redno popravljajo, da vedno deluje nemoteno, da je Spletna stran brez virusov in hroščev ali da neprekinjeno deluje, da je primerna, da so informacije in storitve, ki so na voljo na Spletni strani, zanesljive ali pa da so vse druge informacije in funkcije, uporabljene na Spletni strani, ustrezne in zanesljive. Tisti, ki se odločijo za dostop do Spletne strani, to storijo na lastno pobudo in so odgovorni za skladno ravnanje z lokalnimi zakoni, če in v kolikor za to primerni lokalni zakoni obstajajo.

Spletna stran lahko vsebuje povezave in sklicevanja na spletne strani tretjih oseb/oglase/vsebine. Te so na voljo zaradi potreb in interesov Obiskovalca in Ponudnik ne odgovarja za informacije, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh/oglasih/vsebinah oziroma jih ne preveri. Ponudnik ne daje garancije, bodisi eksplicitne ali implicitne, glede točnosti, dostopnosti do vsebine ali informacij, besedil ali grafike, ki ne sodijo v njegovo domeno. Ponudnik ni preizkušal nobene programske opreme, ki se nahaja na drugih spletnih straneh in ne daje nobenih zagotovil glede kakovosti, varnosti, zanesljivosti in primernosti takšne programske opreme.

Izgube ali škoda

Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, neposredno ali posredno, ki jo je utrpel Obiskovalec ali tretja oseba kot posledico uporabe Spletne strani, vključno, vendar ne omejeno, s škodo, povzročeno s komercialno izgubo, izgubo ugodnosti, izgubo pričakovanega zaslužka, dobitka ali drugega dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali drugo premoženjsko in/ali posledično izgubo.

Ponudnik ni odgovoren za dobitke ali izgube, ustvarjene na spletnih straneh tretjih oseb, ki izhajajo iz uporabe informacij, prikazanih na Spletni strani.

Brez omejitev za splošna pravila iz predhodnih dveh klavzul se med drugim ne priznajo ali sprejmejo odgovornosti v naslednjih zadevah:
 1. napake, tiskarske napake, napačne razlage, napačno razumevanje, neposrečeni prevodi, transkripcijske napake, napake v branju, transakcijske napake, tehnične nevarnosti, napake registracije, očitne napake, napake zaradi višje sile ali katere koli druge napake;
 2. kršitve pravil Ponudnika;
 3. kazniva dejanja;
 4. svetovanje v kateri koli obliki, ki jih posreduje Ponudnik;
 5. pravni ukrepi in/ali druga sredstva;
 6. izguba ali škoda, ki bi jo lahko utrpeli Obiskovalci ali tretje osebe zaradi njihove uporabe Spletne strani, njene vsebine ali katere koli povezave, ki jo je predlagal Ponudnik;
 7. izguba ali škoda, ki bi jo lahko utrpeli Obiskovalci ali tretje osebe zaradi kakršne koli spremembe, začasne ustavitve ali prekinitve delovanja Spletne strani;
 8. kazniva uporaba Spletne strani ali njene vsebine s strani katere koli osebe, za napake ali opustitve ali kateri koli drug dejavnik izven našega nadzora;
 9. vsakršna uporaba Spletne strani za dostop tretje osebe do zasebnega področja, ki zahteva uporabniško ime in geslo z uporabo Obiskovalčevega Uporabniškega imena in Gesla;
 10. v primeru odstopanj pri storitvah in funkcijah Spletne strani zaradi virusov ali hroščev, ki se nanašajo na vse parametre, ki sestavljajo Spletno stran, kakršno koli škodo, stroške, odhodke, izgube ali škodo, ki jih prinašajo omenjena odstopanja;
 11. vsakršno dejanje ali opustitev s strani internetnega ponudnika ali katere koli tretje osebe, s katerimi imajo morda Obiskovalci pogodbo, da bi imeli dostop do Spletne strani. V primeru spora med internetnim ponudnikom in Obiskovalci Ponudnik ne more biti stranka v tožbi, in takšna tožba ne sme na noben način vplivati na te PU;

  in

 12. vsaka trditev, ki nastane kot posledica škode, ki jih ima Obiskovalec zaradi vsebine kakršnega koli materiala, objavljenega s strani drugega Obiskovalca ali tretje osebe na Spletni strani, ni avtorizirana s strani Ponudnika.

Pravilnik o zasebnosti

Spletna stran FlashScore.si (v nadaljevanju besedila 'Spletna stran') spoštuje zasebnost vseh strank, ki si ogledujejo in ki kako drugače uporabljajo Spletno stran (v nadaljevanju besedila 'Obiskovalci'), in je zavezana, da ščiti njihovo zasebnost. Od časa do časa in le z njihovim predhodnim soglasjem Spletna stran zbira 'Osebne podatke' (opredeljeno spodaj), ki se nanašajo na njene Obiskovalce, da se jim zagotovijo storitve, zagotovljene na Spletni strani, in le za namene, ki so v nadaljevanju izrecno navedeni.

Zbiranje osebnih podatkov

Spletna stran ne zbira nobenih Osebnih podatkov, ko Obiskovalci le brskajo po Spletni strani. Vendar pa Spletna stran zahteva, da Obiskovalci pri uporabi dodatnih ali naprednih storitev Spletne strani po registraciji podajo nekatere Osebne podatke. V teh primerih bo Spletna stran Obiskovalca vprašala za privolitev zbiranja in uporabe Osebnih podatkov. Ob registraciji ali pozneje lahko Spletna stran vpraša Obiskovalca za predložitev njegovega elektronskega naslova in gesla.

Obiskovalci niso dolžni zagotoviti svojih Osebnih podatkov Spletni strani ali ji omogočiti zbiranje svojih Osebnih podatkov. Vendar Spletna stran Obiskovalcu, ki ne bo pristal na zbiranje Osebnih podatkov, morda ne bo mogla zagotoviti vseh storitev, ki jih ponuja.

Čeprav so Obiskovalci morda privolili, da lahko Spletna stran uporablja njihove Osebne podatke, so upravičeni do naknadnega preklica ustreznega soglasja, če Spletni strani predložijo upravičene in nujne razloge.

Pravica dostopa

Obiskovalci imajo pravico zahtevati, da jim Nadzornik (opredeljeno v nadaljevanju) zagotovi pisne informacije o tem, kateri od njihovih Osebnih podatkov so bili zbrani in/ali uporabljeni. Zahtevek lahko vložijo v pisni obliki Nadzorniku (opredeljeno v nadaljevanju).

Spletna stran se zavezuje, da si bo po najboljših močeh prizadevala za posodabljanje zbranih osebnih podatkov. Kljub temu so Obiskovalci vabljeni, da Spletno stran obvestijo o kakršnih koli spremembah svojih Osebnih podatkov, ki jih hrani Spletna stran.

Obiskovalci, ki menijo, da je kateri koli izmed njihovih Osebnih podatkov netočen, lahko v pisni obliki zaprosijo Nadzornika za popravo podatkov. Obiskovalci imajo tudi pravico, da od Nadzornika zahtevajo blokado ali izbris svojih Osebnih podatkov, če so bili nezakonito obdelani.

Nameni za zbiranje in uporabo Osebnih podatkov

Osebni podatki, ki se zbirajo na Spletni strani ter se obdelujejo v skladu z določbami Zakona o varstvu podatkov (poglavje 440 po malteškem pravu) in subsidiarne zakonodaje, sprejete v skladu z njo, se obdelujejo izključno za namene:
 1. komunikacije z Obiskovalci;
 2. pošiljanja Obiskovalcem pozabljenih gesel na njihov osebni račun;
 3. pošiljanja Obiskovalcem informacij, za katere Ponudnik meni, da so zanje koristne, vključno z informacijami o izdelkih, informacijskih storitvah in komercialnih/reklamnih gradivih o ponudbi na Spletni strani oziroma reklamnih gradivih o ponudbi tretjih oseb, s katerimi Spletna stran sodeluje;
 4. zagotavljanja kakršnih koli naprednih storitev, s katerimi je do neke mere mogoče konfigurirati Spletno stran;
 5. izboljšanja vsebine, ponujene na Spletni strani;
 6. zagotavljanja Obiskovalcem osebne spletne vsebine in/ali postavitve.

Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam

Ponudnik Osebnih podatkov Obiskovalcev ne prodaja, z njimi ne trguje ali jih posoja oziroma jih kako drugače razkriva tretjim osebam brez njihovega predhodnega ustreznega soglasja. Vendar bi se v primeru prodaje Spletne strani Osebni podatki lahko razkrili tretjim osebam.

Zgoraj navedeno ne vpliva na katere koli pravne obveznosti, navedene na Spletni strani za razkritje Obiskovalčevih Osebnih podatkov tretjim osebam.

Zgoraj navedeno tudi ne posega v razkritja, ki so nujno potrebna kot del enega ali več namenov za zbiranje Osebnih podatkov. V tem primeru Spletna stran pridobi izrecno soglasje Obiskovalcev, ki jih to zadeva.

Ponudnik si pridržuje pravico, da zagotovi statistične podatke o Obiskovalcih, prodaji, prometu in drugih statističnih podatkih v zvezi s Spletno stranjo tretjim osebam, vendar brez identifikacije posameznega Obiskovalca.

'IP naslovi'

Da bi bolje upravljali Spletno stran in da bi zbrali demografske podatke obiskovalcev za skupno uporabo, Spletna stran vsakokrat samodejno prijavi IP naslove vsakega Obiskovalca in ogledanih strani vsakega Obiskovalca.

Onemogočanje piškotkov

'Piškotek' je podatek, ki se shrani v računalniku Obiskovalca prek spletnega strežnika in se uporablja za prilagajanje njegovih spletnih storitev. Spletna stran uporablja piškotke za shranjevanje informacij Obiskovalca, ki so kasneje lahko potrebne za opravljanje storitve. Obiskovalci lahko določijo, da ne sprejmejo piškotkov. V tem primeru storitev, ki jih ponuja Spletna stran, žal ne bodo mogli uporabljati. Piškotke uporabljamo za personalizacijo vsebine in oglasov, pa tudi zato, da omogočimo uporabo družabnih omrežij in spremljamo obisk na strani. Informacije o Obiskovalčevi uporabi spletne strani delimo zgolj z lastnimi družabnimi omrežji, oglaševalskim in analitičnim oddelkom. Oglejte si podrobnosti.

Varnost

Spletna stran in Nadzornik sta sprejela različne ukrepe, tako tehnične kot organizacijske, da bi pomagala pri zaščiti pred uničenjem, izgubo, zlorabo in spreminjanjem Osebnih podatkov, ki so zbrani in uporabljeni. Ne glede na to Ponudnik ne more zagotoviti, da bi do kakšnega izmed omenjenih dogodkov ne moglo priti.

Obdobje hranjenja Osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo le za časovno obdobje, potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. V primeru, da je uporabniški račun neaktiven 3 leta, se izbrišejo vsi zbrani Osebni podatki uporabnika.

Spletne strani tretjih oseb

Spletne strani tretjih oseb niso zajete v tem Pravilniku o zasebnosti. Spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani zaradi večjega udobja Obiskovalcev. Spletna stran ni odgovorna za vsebine na spletnih straneh tretjih oseb in ukrepe tretjih oseb, sprejete za varovanje zasebnosti. Katera koli druga spletna stran, do katere Obiskovalec dostopi prek Spletne strani, morda nima ustreznega Pravilnika o zasebnosti.

Sprejem Pravilnika o zasebnosti

Obiskovalec soglaša z zbiranjem in uporabo svojih Osebnih podatkov s strani Spletne strani in Nadzornika v skladu z zgoraj navedenim Pravilnikom zasebnosti. Obiskovalcem svetujemo, da Pravilnik zasebnosti redno spremljajo, da bi bili seznanjeni z njegovimi pogoji in klavzulami in z vsemi spremembami, ki jih Spletna stran lahko od časa do časa izvede.

Ponudnik

Livesport Media Ltd je družba, registrirana po zakonih Malte, dne 22. novembra 2011, z registrsko številko C 54.555, in ima statutarni naslov, na CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

Nadzornik zbranih in uporabljenih podatkov Obiskovalcev Spletne strani je Livesport sro, Bucharova 2928/14a, 158 00 Praga, Češka.

To je prevod angleških Pogojev uporabe. V primeru neskladja ali razlik med angleško različico in katero koli drugo jezikovno različico teh pogojev, angleška različica prevlada.